เสริมสร้างความฉลาดทั้ง 7 ด้าน กับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

by konkhanthep

ความฉลาด

เสริมสร้างความฉลาดทั้ง 7 ด้าน กับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

การจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบมากมาย ไม่ใช่ความฉลาดด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องความฉลาด 7 ด้าน (7Q) จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลรับรู้ เข้าใจ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มกำลัง เป็นการพัฒนาความฉลาดของตนเองให้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นอย่างไร อ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ คนขั้นเทพ

  1. เสริมสร้างความฉลาดทั้ง 7 ด้าน กับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
    1. 1. IQ (Intelligent Quotient) ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา

เป็นความสามารถในเชิงวิชาการ เช่น คำนวณ ความจำ การใช้เหตุผล การคิดและวิเคราะห์ เสริมสร้าง IQ ได้โดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทและสมอง ทำจิตให้ปลอดโปร่ง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ 

  1. 2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์

เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์และแสดงออกถึงอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้าง EQ ได้โดยการฝึกปฏิบัติรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รักษากฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำจิตใจให้ผ่องใส มองโลกในแง่ดี 

  1. 3. PQ (Play Quotient) ความฉลาดด้านการเล่น หรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย

เป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์ในการสัมผัสเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว เสริมสร้าง PQ ได้โดยการฝึกเปิดใจให้กว้างรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  

  1. 4. AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา

เป็นสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหาที่เข้ามา เสริมสร้าง AQ ได้โดยการเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน

  1. 5. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการสร้างสรรค์

เป็นการมีจินตนาการกว้างไกล มีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร เสริมสร้าง CQ ได้โดยการวาดรูป หาวิธีประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เขียนหนังสือ แต่งเพลง ทำงานศิลปะ หยิบจับของใช้ใกล้ตัวมาต่อยอด ดัดแปลง

  1. 6. SQ (Social Quotient) ความฉลาดด้านการเข้าสังคม

เป็นทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพังได้ ต้องอาศัยการพึ่งพากันและกัน เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม เสริมสร้าง SQ ได้โดยการฝึกทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกมารยาทขั้นพื้นฐาน ยอมรับและเข้าใจว่าคนทุกคนล้วนแตกต่างแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างเท่าเทียม ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน

  1. 7. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดด้านจริยธรรม ศีลธรรม

เป็นความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ รู้จักวางตัวอยู่ในขนบธรรมเนียมอันดีงาม ซื่อสัตย์ต่อตนเอง คนรอบข้างและสังคม เสริมสร้าง MQ ได้โดยการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้โอกาสผู้ที่ต้องการปรับปรุงตัวตามสมควร รู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อตนเองทำผิด ประพฤติปฏิบัติชอบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเว็บทางหวยออนไลน์

You may also like

Leave a Comment