5 ทักษะของการเป็นผู้ตามที่ดี

by konkhanthep

การเป็นผู้ตามที่ดี

5 ทักษะของการเป็นผู้ตามที่ดี

การเป็นผู้ตามที่ดีคือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องรับคำสั่ง จากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ บทความนี้จะนำเสนอผู้ตามที่ดีควรเป็นอย่างไร เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต ไปอ่านกันเลยค่ะ

5 ทักษะของการเป็นผู้ตามที่ดีมีอะไรบ้าง

1. ผู้ตามที่ดีต้องไม่คล้อยตามไปตามคิดเห็นส่วนมาก ต้องคิดแบบมีวิจารณญาณ 

ผู้ตามที่ดีต้องตระหนักถึงอันตรายของความคิดเห็นส่วนมาก โดยส่วนใหญ่เรามักจะลงเอยที่การเห็นด้วยไปตามความคิดเห็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลที่กังวลว่าการคัดค้านอาจส่งผลกระทบต่อความสามัคคีของคนในกลุ่มหรือทำให้ถูกสมาชิกคนอื่นไม่ยอมรับ จะเห็นได้จากสถานการณ์ในสถานที่ทำงาน ที่การตกลงไปตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา มักจะได้รับการยอมรับมากกว่าการคัดค้านเสนอความคิดเห็นอื่นที่แตกต่างออกไป ดังนั้นผู้ตามที่ดีควรมีคุณสมบัติในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระบนพื้นฐานของประสบการณ์ กล้าในการกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นและการตัดสินใจที่ดีที่สุดในฐานะสมาชิกของกลุ่ม

2. ผู้ตามที่ดีคือผู้ปฏิบัติงานที่ดีเช่นกัน

ผู้ตามที่ดีทำคือ คนที่มีความขยัน กระตือรือร้น มุ่งมั่น ใส่ใจรายละเอียด มีความอดทนพยายามในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ ความสำเร็จขององค์กร 90 % เกิดจากการทำงานของผู้ตาม 10% เป็นผลงานของผู้นำ จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ผู้นำเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ แต่ผู้ตามก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรเช่นกัน

3. ผู้ตามที่ดีต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้นำที่ดีด้วย

เราต้องคิดถึงอนาคตด้วยว่า เมื่อเราที่เคยเป็นผู้ตามที่นี้นั้นได้เลื่อนตำแหน่งไปสู่ภาวะของการเป็นผู้นำแล้ว ทำให้พวกเขารู้คำตอบว่า “ทำไมใคร ๆ ก็อยากเป็นผู้ตามของฉัน?”

4. ผู้ตามที่ดีต้องฝึกฝนการตัดสินใจสม่ำเสมอ

สำหรับผู้ตามนั้นอาจมองเห็นเป็นภาพของคนที่ต้องเชื่อฟังคำสั่งอยู่ตลอด สำหรับผู้ตามที่ดีคือคนที่มีกำลังขับเคลื่อนทางความคิดอย่างเป็นอิสระได้มากกว่าการรอฟังคำสั่งจากผู้อื่นอย่างเดียว หากผู้ตามสามารถคัดค้าน โต้แย้งในทางที่ถูกต้องสมควร วิธีนี้เป็นหนทางแห่งการเป็นผู้นำที่ดี ที่สำคัญคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ตามที่ดีต้องมี แม้ว่าหน้าที่ของผู้ตามคือ การเสริมสร้างให้กับองค์กร โดยเฉพาะตามคำสั่งกรณีที่เห็นว่าเป็นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการตัดสินใจ แยกแยะความแตกต่างระหว่างคำสั่งที่ไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ได้

5. ผู้ตามที่ดีคือสมาชิกที่ทรงคุณค่าของทีมงาน 

การที่จะเป็นทีมงานที่ทรงพลังคือ เมื่อองค์กรมีปัญหาหรือเมื่อรู้ว่าองค์กรที่ผิดประสงค์อยู่ สามารถนำเสนอทางเลือกที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ติดตามได้ที่ คนขั้นเทพ

You may also like

Leave a Comment