ทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้ในการเรียน

by konkhanthep
ความรู้ในการเรียน

ทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้ในการเรียน

การแสวงหาความรู้ในการเรียน เป็นความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้ได้โดยการอ่าน การดู การทำ การฟัง และการคิด เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของบุคคล ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือปรับปรุงชุดทักษะได้กลายเป็นข้อกำหนดสำหรับคนจำนวนมากในโลกปัจจุบัน วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

การแสวงหาความรู้ของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงและทฤษฎี 

เมื่อมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายการควบคุมหรือพยากรณ์เหตุการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดได้ การแสวงหาความรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้สติปัญญาและการฝึกอบรม วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ จำแนกได้ดังนี้

1. สอบถามจากคนรู้จริง (Authority) 

การสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ จะทำให้เราได้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และเข้าใจง่าย เพราะผู้ที่มีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ จะสามารถย่อยข้อมูล ความรู้ และอธิบายให้เราฟังเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด และเมื่อเรามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้

2. การศึกษาจากวิธีเก่า (Tradition) 

วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดในการสอบถามจากผู้มีความรู้คือการศึกษาจากประเพณีหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายประจำชาติที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ใช้วิธีการแสวงหาความรู้นี้ต้องตระหนักว่า สิ่งต่างๆ ที่ผ่านๆ มาตามประเพณีมักไม่เที่ยงตรงเสมอไป หากศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะพบว่ามีแนวปฏิบัติหรือทฤษฎีต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมหรือประเพณีนั้นซึ่งได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้วและพบความจริงในภายหลังว่าต้องละทิ้งหลักปฏิบัติหรือทฤษฎีเหล่านั้นเสีย ดังนั้นผู้ที่ใช้วิธีการแสวงหาความรู้โดยศึกษาประเพณี ก็ควรประเมินให้ดีเสียก่อนจึงจะยอมรับว่าเป็นความจริง

3. ประสบการณ์ (Experience)

วิธีการแสวงหาความรู้ที่มนุษย์มักใช้ คือ การใช้ประสบการณ์ตรงของตนเอง เมื่อประสบปัญหามนุษย์พยายามหาคำตอบของปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ตรงของตนเอง เช่น เด็กมักจะถามครู พ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ พวกเขามักจะใช้ประสบการณ์ของตนเองในการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ โดยใช้ประสบการณ์นั้นเป็นช่องทางในการได้มาซึ่งความรู้ แต่ถ้าใช้ผิดอาจได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องได้

นอกจากนี้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นวิธีการที่ดีในการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหา ไม่เพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาเรื่องอื่น ๆ ได้อีกด้วย

You may also like

Leave a Comment