ทักษะการจัดการงานให้เป็นระบบ ควรทำอย่างไร

by konkhanthep
จัดการงานให้เป็นระบบ

ทักษะการจัดการงานให้เป็นระบบ ควรทำอย่างไร

จัดการงานให้เป็นระบบ หากคุณเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง คุณอาจเคยได้ยินคำว่า “การจัดการ” ซึ่งเราจะพูดถึงคำศัพท์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ทักษะการจัดการงาน การจัดการความสามารถพิเศษ การจัดการความรู้ เป็นต้น คราวนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการกัน การจัดการหมายถึงอะไรในองค์กร? มีความสำคัญต่อองค์กรและพนักงานมากแค่ไหน? เราไปดูกันเลยดีกว่า

ทักษะการจัดการงานและนิยามของการจัดการ

การจัดการ หมายถึง การมีกลุ่มคนในองค์กรทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ซึ่งรวมถึงการวางแผนองค์กร การจัดการ การจัดหาบุคลากร นำหรือกำกับและควบคุมองค์กรหรือความพยายามในการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยแอปพลิเคชันตามสถานที่ ตลอดจนการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้า

ทักษะการจัดการงานและหน้าที่ของการจัดการ

ทักษะการจัดการงานเพื่อหาคนเข้างาน งานของผู้บริหาร คือ การเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการดูแลทรัพยากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

เพิ่มทักษะการจัดการงานด้วยการกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ประการแรกคือการตั้งเป้าหมาย เมื่อจัดการลูกน้องหรือสมาชิกในบริษัท ผู้จัดการจำเป็นต้องเป็นตัวแทนของเป้าหมายที่องค์กรจะเป็นผู้ตัดสินใจ หลังจากตั้งเป้าหมายแล้ว ให้เริ่มคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำและการตัดสินใจที่ควรทำ การตั้งเป้าหมายต้องชัดเจน เพื่อจะได้เข้าใจถึงเหตุผลของการกระทำนั้น

ระบุหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน องค์กรต้องมีความเข้าใจในทักษะของพนักงานแต่ละคน เพื่อจำแนกหน้าที่ตามความสามารถและความเหมาะสมกับพนักงานคนนั้นตลอดจนความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

แรงจูงใจ สมาชิกอาจไม่สามารถทำงานอย่างเต็มที่ได้หากพวกเขาเพียงแค่มอบหมายงานให้กับพวกเขา องค์กรต้องมีแรงจูงใจโดยชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งหมายถึงการแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับรางวัล การทำเช่นนี้จะทำให้ความต้องการขององค์กรและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานจะสามารถแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

เพิ่มทักษะการจัดการงานด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินเป็นปัจจัยสำคัญในการจูงใจพนักงานและเป็นแรงจูงใจหลักในการบรรลุเป้าหมาย โดยการทำเช่นนั้น ลูกน้องจะรู้ว่าต้องแสดงผลงานขนาดไหน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ การประเมินเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากสำหรับองค์กรและพนักงานเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้จัดการต้องมั่นใจว่าพนักงานตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ทั่วทั้งองค์กรกับงานของตนเอง

จัดให้มีการฝึกอบรมและการจัดการที่เหมาะสม

“มนุษย์” เป็นทรัพยากรที่สำคัญในองค์กร ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องจัดการสมาชิกหรือพนักงานขององค์กรอย่างเหมาะสม และใช้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยสรุป ฝ่ายบริหารมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และเพิ่มทักษะการจัดการงาน โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยุคสมัยที่สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นไป องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและประสิทธิผลทางธุรกิจ การจัดการพนักงานมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

You may also like

Leave a Comment