ทักษะบัญชีเบื้องต้นที่คุณควรรู้

by konkhanthep
ทักษะบัญชี

ทักษะบัญชีเบื้องต้นที่คุณควรรู้

ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา หน้าที่การจัดการของผู้ประกอบการคือการวางแผน และความรู้ทักษะบัญชีเบื้องต้น ควบคุมการทำงานและการตัดสินใจ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีข้อมูลที่ดีเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และข้อมูลทางบัญชี เพื่อใช้ในการวางแผนปัจจัยควบคุมการดำเนินธุรกิจในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยความมั่นใจ วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

ทักษะบัญชีเบื้องต้นที่ควรรู้ เพื่อทำงานได้อย่างดี

1. มีความเข้าใจในทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่ระบบจัดซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบจ่ายเงินล่วงหน้า ระบบย่อยเงินสด ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ระบบสินค้าคงคลัง เพราะเอกสารที่เกิดขึ้นทุกระบบสุดท้ายจะ ไปที่แผนกบัญชี คือทักษะบัญชีเบื้องต้นที่ควรรู้

2. ทักษะบัญชีเบื้องต้นในการมีความเข้าใจในกระบวนการรอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี รวมถึงวิธีวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น เพราะทุกรายการที่เกิดขึ้นคือข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัญชีของกิจการ

3. ทักษะบัญชีเบื้องต้นในการเข้าใจความหมายของแต่ละธุรกรรมทางบัญชี เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. ทักษะบัญชีเบื้องต้นในการมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของนักบัญชี ตั้งแต่ลงรายการบัญชีลงในสมุดรายวันในบัญชีแยกประเภท จนกระทั่งมีตัวเลขแสดงในงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงการดึงรายงานข้อมูลทางบัญชีและการกระทบยอดจากโปรแกรมบัญชีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ โทรรายงานทันทีที่พวกเขาต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ

5. ทักษะบัญชีเบื้องต้นโดยมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดทำและนำส่งงบการเงินมาที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวิธีการเบื้องต้นในการจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจัดทำ ภ.ง.ด.3 และ ๕๓ จัดทำรายงานภาษีซื้อ จัดทำรายงานภาษีขาย จัดทำ ภ.ป. 30 จนกว่าจะชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี ​​และ สิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น

6. มีความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างดี เพราะในทุกขั้นตอนการทำงานของแต่ละธุรกรรมที่เกิดขึ้น จะต้องมีการประสานงานของแต่ละแผนกเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น ไม่มีงานซ้ำซ้อน และผู้ประกอบการมั่นใจทุกฝ่ายทำงานตามระบบที่วางไว้ ดังนั้นความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีจะทำให้การบริหารจัดการของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยสรุป ทักษะบัญชีเบื้องต้นจึงเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการที่จะสามารถสื่อสารกับฝ่ายบัญชีหรือสำนักงานบัญชีได้ และช่วยไม่ให้ IRS ประเมินในภายหลัง และเมื่อผู้ประกอบการมีทักษะเหล่านี้แล้ว คุณก็จะสามารถวางระบบบัญชีสำหรับองค์กรของคุณเองได้ ซึ่งระบบที่ดีสามารถป้องกันการทุจริตได้ ทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และการทำงานของธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

You may also like

Leave a Comment