ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

by konkhanthep
ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ในการทำงานเพื่อชีวิต บางครั้งอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เราต้องปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีทักษะในการทำงานมากมายที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะในกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารในที่ทำงาน เป็นต้น การเรียนรู้และเข้าใจทักษะการทำงานต่างๆ จะเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชีวิตและเป็นรากฐานสำหรับการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้เราทำงานและใช้พนักงานในการดำเนินงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

ทักษะในการทำงานที่พึงมี 5 ข้อ 

ทักษะในการทำงานร่วมกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันแบบหลายบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับบุคคลหรือสังคม ความสำคัญของการทำงานร่วมกันคือการทำงานร่วมกันกับคนหลายๆ คนแล้วทำให้งานออกมามีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสถานการณ์การยอมรับ และปฏิสัมพันธ์ที่มีเหตุผล

  1. การค้นหาความรู้โดยการสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมผ่านการคิด ศึกษา ทดลอง วิจัย ฝึกอบรม หรือลงมือปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์ความรู้นั้นเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่มีอยู่ โดยการวิจัยไม่จำกัดแหล่งความรู้ เช่น ความรู้ในห้องเรียน ความรู้ตามป้ายบอกข้อมูลหรือสถานที่ต่างๆและสื่ออื่น ๆ สามารถฝึกฝนการแสวงหาความรู้ได้หลายวิธี โดยเริ่มจากความสนใจหรือความต้องการของตนเอง อาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เช่น ครูประจำชั้น ครูแนะแนว ครูผู้ปกครอง และผู้มีความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนใจหรือต้องการ
  2. การแก้ปัญหาในที่ทำงาน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบคือการวิเคราะห์ปัญหาจากปัญหาเล็ก ๆ กล้าเผชิญปัญหาและพยายามหาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างไม่สิ้นสุดและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาด
  3. หนึ่งในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบที่เริ่มต้นจากการดำเนินการวางแผน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามหน้าที่อย่างสร้างสรรค์และราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการประเมินงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือปรับปรุง
  4. การใช้ทรัพยากรในการทำงานต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานโดยการเลือกทรัพยากรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเราควรช่วยกันใช้ทรัพยากรในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด
  5. การพัฒนาตนเองให้ตรงต่อเวลา คือ เราต้องรู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ในการจัดระเบียบชีวิต สำหรับทำงานหรือเรียน เป็นการพยายามทำงานหรือส่งงานล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบและส่งงานตรงเวลา หากคุณมีนัดกับใคร ควรเผื่อเวลาในการเดินทางให้ถึงที่หมายเร็วหน่อย เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งรีบและมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อม

การตรงต่อเวลาถือเป็นทักษะในการทำงาน ก็จะช่วยให้เราเป็นคนขยัน มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน รักการเรียนรู้ จะช่วยให้เราไม่เกียจคร้าน ทันสมัย ​​มีชีวิตชีวา มีระเบียบวินัย สามารถจัดการกับงานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของชีวิต ทำให้เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และคนอื่น ๆ ที่ไว้วางใจ และที่สำคัญมันจะช่วยให้เราจัดการชีวิตของเราได้อย่างราบรื่น และมีความสุขทั้งการงานและชีวิตในปัจจุบัน

 ขอบคุณที่มา https://sites.google.com/a/knw.ac.th/kar-ngan-xachiph-5/thaksa-ni-kar-thaa-ngan-pheux-ka-rdaa-rng-chiwit 

You may also like

Leave a Comment