ความรู้ความสามารถในการจัดการทักษะในการทำงาน

by konkhanthep
ทักษะในการทำงาน

ความสามารถทักษะการทำงาน คืออะไร

ทักษะในการทำงานหมายถึง ชุดของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะได้ ทักษะในการทำงานสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ กายภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ทักษะทางปัญญาเป็นความรู้หรือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจงาน ทักษะทางกายภาพหมายถึงการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายหรือเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทักษะด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานหรือเครื่องมือที่ต้องใช้ในขณะทำงาน สุดท้ายนี้ ทักษะทางสังคมหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในที่ทำงาน วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดูทักษะในการทำงานนั้นช่วยอะไรได้บ้าง

ทักษะในการทำงานนั้นมีความสำคัญช่วยให้งานสำเร็จ

ทักษะคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนทำงานบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทำอาหาร คุณต้องมีทักษะ เช่น การทำอาหาร การหั่นผัก และอื่น ๆ ทักษะในการทำงานแตกต่างกัน ทักษะในการทำงานคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนทำงานได้ดีและทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลมีทักษะในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ไม่มีทักษะในการทำเช่นนั้น

ต่อไปนี้คือทักษะในการทำงาน บางอย่างที่คุณควรพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน

ทักษะที่ผู้คนมักใช้สำหรับงานต่างๆ การสื่อสาร – การเขียน – การสร้างความสัมพันธ์ – การเจรจาต่อรอง – ความคิดสร้างสรรค์ – การแก้ปัญหา เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น มีทักษะมากมายที่ผู้คนต้องพัฒนาเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องและทำกำไรได้

ทักษะสามารถกำหนดเป็นความสามารถของบุคคลในการทำอะไรก็ได้ คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าทักษะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานและสามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอาชีพได้ มีทักษะการทำงานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่แตกต่างกัน ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การเขียน การสอน การตลาด และการขาย ชุดทักษะที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและประสบการณ์ในอาชีพของคุณ นี่คือส่วนแนะนำสำหรับคำจำกัดความของทักษะการทำงาน

ทักษะในการทำงานคือชุดของทักษะเชิงปฏิบัติ เชิงทฤษฎี และจับต้องไม่ได้ใดๆ ที่สามารถนำไปใช้ในงานหรืออาชีพได้ ทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาในระบบหรือการศึกษาด้วยตนเอง ตัวอย่างทักษะการทำงาน ได้แก่ – ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ – การคิดเชิงวิเคราะห์ – ความสามารถในการสื่อสาร – การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการทำงานเป็นทักษะที่พนักงานมีที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้ ตัวอย่างทักษะในการทำงาน ได้แก่ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และการบริหารเวลา

ทักษะในการทำงานเป็นวิธีต่าง ๆ ที่ผู้คนสามารถใช้เพื่อทำให้งานง่ายขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสนุกสนานมากขึ้น จรรยาบรรณในการทำงานของบุคคลนั้นมีส่วนช่วยในสิ่งที่พวกเขาพิจารณาว่าเป็นทักษะและคุณค่าของทักษะนั้นมากน้อยเพียงใด แม้ว่าทักษะในการทำงานจะพบได้ในแหล่งต่าง ๆ เช่น คน หนังสือ บทความวิจัย และโครงการฝึกอบรมของบริษัท บทความนี้จะเน้นที่วิธีที่นายจ้างสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์โดยเสนอการฝึกอบรมและการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่ต้องการทักษะดังกล่าว นายจ้างจำนวนมากพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดการงานทั้งหมดของพนักงานที่อาจจำเป็นเพื่อให้งานหรือโครงการสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล ตัวอย่าง เช่น ทักษะการทำงานเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานเฉพาะ ทักษะในการทำงานสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:

1) ทักษะทางเทคนิค (ทักษะที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคของงาน)

2) ทักษะทางสังคม (ทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางสังคมของงาน)

ขอบเขตของทักษะในการทำงานนั้นกว้างและไร้ขีดจำกัด ทักษะในการทำงานคือสิ่งที่ทำให้คนทำงานเก่ง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม การออกแบบ หรือการบัญชี มีสิ่งใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ ทักษะในการทำงานถูกกำหนดให้เป็นชุดความสามารถ ความรู้ และคุณลักษณะเฉพาะที่เฉพาะและไม่ซ้ำใครที่ทำให้บุคคลหนึ่งแตกต่างจากคนอื่นในที่ทำงาน

คำนิยาม: ทักษะในการทำงานสามารถกำหนดเป็นการรวมกันของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน ความรู้ และความสามารถที่ช่วยให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่หรืองาน เป็นชุดของพฤติกรรมซึ่งรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การสื่อสารที่ดี (ทั้งการเขียนและการพูด) ทักษะการแก้ปัญหา จรรยาบรรณในการทำงาน ความสามารถในการเป็นผู้นำ เป็นต้น

You may also like

Leave a Comment