Harvard มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีชื่อเสียงแนวหน้าของโลก

by konkhanthep

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Harvard University (มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) หรือที่เรียกกันว่า ฮาร์วาร์ด (Harvard) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1636 มีอายุครบ 386 ปีไปแล้ว ติดตามบทความ คนขั้นเทพ

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ก่อตั้งขึ้นจากคณะนักบวชที่อพยพมาจากอังกฤษ หนึ่งในนั้นมีชื่อว่า John Harvard เป็นผู้เผยแผ่ศาสนาชาวอังกฤษที่ได้บริจาคหนังสือจำนวนมากให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป้าหมายหลักคือ เพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านศาสนา โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1636 ใช้ชื่อว่า “เดอะ นิว คอลเลจ” (The New College) ต่อมาชื่อของเขาก็ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยนั่นเอง ในช่วงเริ่มก่อตั้งเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกายังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ทำให้ในช่วงแรกการเรียนการสอนที่ Harvard จึงใช้ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นหลัก 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ในปัจจุบัน

การจัดหลักสูตรของฮาร์วาร์ดมีการจัดหลักสูตรที่กว้างและลึก การเจาะลึกลงไปในแต่ละวิชาให้ละเอียดมากเรียกว่า Advanced Course เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านเป็นอย่างดี สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบไปด้วย 12 วิทยาลัย ได้แก่ 

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2. วิทยาลัยศาสนศาสตร์

3. วิทยาลัยกฎหมาย

4. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

5. วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจ

7. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

8. วิทยาลัยออกแบบ

9. วิทยาลัยศึกษาศาสตร์

10. วิทยาลัยสาธารณสุข

11. วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี

12. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การสอนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

1. แบบกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ทั้งจากภายในและนอกห้องเรียน

2. นำผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง เป็นการฝึกทักษะผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

3. เน้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนค้นคว้าก่อนเข้าห้องเรียน ผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการสอนอย่างดี ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจกับหัวข้อที่จะเรียนในแต่ละคาบวิชาก่อนเข้าเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นต้องอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

4. ใช้สื่อหลากหลายและมีคุณภาพ ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ดีที่สุด

5. มุ่งทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนต้องทำวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นต้นฉบับ

6. สอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจง ผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง

สิ่งที่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

1. ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีกองทุนเงินสะสม (Endowment Fund) มากที่สุดในโลก ดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รวยที่สุดในโลกได้เลย 

2. ในช่วงที่ John Harvard ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนั้นเป็นช่วงเดียวกับประเทศไทยในสมัยอยุธยา 

3. ในตอนนั้นวิชาแคลคูลัสของคณิตศาสตร์ยังไม่เกิดขึ้น เพราะถูกคิดค้นโดยเซอร์ไอแซก นิวตัน ในปี 1687 หลังจากที่มหาวิทยาลัย Harvard ก่อตั้งถึง 51 ปี

4. ห้องสมุดของฮาร์วาร์ดได้ชื่อว่าเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดึงดูดคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาได้อย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

5. ฮาร์วาร์ดจะไม่รับนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใหม่มาเป็นอาจารย์ ซึ่งจะให้ผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ออกไปสร้างผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ มีประสบการณ์การทำงานในสาขานั้นอย่างเฉพาะเจาะจง และที่สำคัญอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องแข่งขันกันรักษาตำแหน่งของตนเอง

ผู้สนับสนุน ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment