วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

by konkhanthep
สร้างแรงจูงใจ

วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

สร้างแรงจูงใจใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม การขาดแรงจูงใจสามารถนำไปสู่ความเหนื่อยหน่าย หัวหน้างานจึงควรคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ เพราะงานจะมีประสิทธิภาพ คนในองค์กรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

มาดูวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้นกัน

จัดอบรบเพื่อสร้างเเรงจูงใจในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะที่มากขึ้น ทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดจนพัฒนาในสายอาชีพ  เป็นการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองโดยการกำหนดเป้าหมายและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ฝึกฝนความรับผิดชอบให้ดี การอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็นการอบรมให้พนักงานได้รับการอบรม ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้หลากหลายมากขึ้น การสับเปลี่ยน โยกย้าย หรือหมุนตำแหน่งนั้น สวัสดิการที่พนักงานไม่เบื่อในที่ทำงาน และยังพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการทำงานเพิ่มขึ้น ได้ลองอะไรหลาย ๆ อย่าง ได้พัฒนาตัวเองมาโดยตลอด

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยศิลปะแห่งการาพูด บางทีมันอาจจะมีผลในเชิงบวก บางทีมันอาจจะมีผลเสีย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสถานการณ์ แต่ละครั้งจะเหมือนกัน ควรหลีกเลี่ยงคำเชิงลบ ถ้อยคำที่ประชดประชัน ประชดประชัน หรือนินทาให้ร้าย ควรพูดในทางบวก พูดจาสุภาพ สุภาพ พูดตามเจตนาดี หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดบังคับ อีกวิธีที่ดีในการพูดคือธรรมชาติของการพูดอย่างสร้างสรรค์ ในทางที่ให้กำลังใจ ชมเชยเมื่อทำงานได้ดีและพูดปลอบโยนและให้กำลังใจในยามประพฤติไม่ดีไม่ซ้ำเติมหรือให้คำแนะนำในยามวิตกกังวลรวมทั้งกล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

องค์กรและหัวหน้างานต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งมีสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ทุกคนทำงานหนัก ทุ่มเทและจริงใจในการทำงาน เสียสละเพื่อองค์กรและมีส่วนร่วมร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน ความไว้วางใจในขณะที่องค์กรไว้วางใจบุคลากร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก สำคัญที่จะทำให้องค์กรยืนหยัดในระยะยาว

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว องค์กรและหัวหน้างานอาจเริ่มสำรวจตัวเองมากขึ้นกับพนักงานในที่ทำงานว่าเราห่วงใยกันมากแค่ไหน หรือมีศักยภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันหรือไม่ รวมถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ

ขอบคุณที่มา https://www.ko.in.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ 

You may also like

Leave a Comment