HAPPINOMETER เครื่องมือวัดความสุขนี้คืออะไร

by konkhanthep

HAPPINOMETER

HAPPINOMETER เครื่องมือวัดความสุขนี้คืออะไร เพราะเราทุกคนนั้นสามารถวัดได้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดเสมือนการใช้ปรอทมาวัดความรู้สึก และประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง และยังสามารถใช้วัดความสุขของคนทำงานได้ในองค์กรทุกภาคส่วน HAPPINOMETER จะน่าสนใจอย่างไรนั้น มาดูพร้อมกันเลย คนขั้นเทพ

HAPPINOMETER ความสุข 9 มิติมีอะไรบ้าง

  1. Happy Body (สุขภาพดี) การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีและเหมาะสม ยังมีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่า BMI ภาวะอ้วนลงพุง ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย
  2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) การที่สามารถบริหารเวลาในแต่ละวัน เพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ และพอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง ที่ทำชีวิตให้ง่าย สบาย ๆ และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพอเพียงในการพักผ่อน กิจกรรมหย่อนใจ ความเครียด ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง และการจัดการกับปัญหาในชีวิต
  3. Happy Heart (น้ำใจดี) การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สุดท้ายการมีเมตตากับคนรอบข้าง และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความรู้สึกเอื้ออาทร การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การทำงานเป็นทีมความสัมพันธ์เหมือนพี่เหมือนน้อง การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการทำงาน การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  1. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) การที่มีความตระหนักถึงคุณธรรมและศีลธรรม รู้จักการแพ้รู้และชนะ รู้จักการให้และมีความกตัญญูรู้คุณ และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน และการปฏิบัติกิจตามศาสนา การให้อภัย การยอมรับและการขอโทษ และการตอบแทนผู้มีพระคุณ
  2. Happy Family (ครอบครัวดี) การที่มีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีเวลาอยู่กับครอบครัว การทำกิจกรรมกับครอบครัว และมีความสุขกับครอบครัว
  3. Happy Society (สังคมดี) การที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำให้สังคมเสื่อมถอย และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน สังคมสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
  4. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) การที่มีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นการปรับตัวให้เท่าทัน และเป็นการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สุดท้ายพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาตนเอง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง
  1. Happy Money (สุขภาพเงินดี) การที่มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย สุดท้ายออมเงินในแต่ละเดือน และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ การชำระหนี้เงินออม และความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับ
  2. Happy work-life (การงานดี) การที่มีความสบายใจในที่ทำงาน มีความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ สุดท้ายมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร และ HAPPINOMETER มิตินี้มี 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความสุขต่อสภาพแวดล้อมในองค์กร การได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ความเหมาะสมของการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ความมั่นคงในอาชีพ ความเสี่ยงจากการทำงาน การลาออกจากงาน การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง และการทำงานอย่างมีความสุข

HAPPINOMETER จะเป็นเป็นเครื่องมือของความสุข เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุก ๆ ท่านไปสู่ความสำเร็จในทุก ๆ ด้านแน่นอน

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment